Page 10 - 52332_LUXURY_T01_HiResFiles
P. 10

Publisher
                                               George Chronopoulos

                                               Managing Director
                                               Irene Tsigonakis
                                               Managing Editor
                                               Angelos Klivanopoulos

                                               Editor in Chief
                                               Nancy Christoforatou
                                               Art Director
                                               Alexandros Karagiannis
                                               Creative Art Director
                                               Christos Papailias

                                               Staff Editors
                                               Eleni Lykissa
                                               Alex K. Vourvachis
                                               Kostas Tsouroulis
                                               Damian K. P.

                                               Contributing Editors
                                               Evdokia Liakou
                                               Sofia Dendrinou
                                               George Pavlou
                                               Gastrocrat
                                               Michail Kleisarchakis
                                               Voula Sarantari
                                               Miamis Cigars

                                               Copy Editor
                                               Stefania Mamidou
                                               Photography
                                               Ioannis Vastardis
                                               Alex Kat
                                               John Kouskoutis
                                               Christos Petropoulos
                                               George Asaniotis
                                               John Stathis
                                               Advertising Manager
                                               Effrosyni Makridou
                                               Key Account Managers
                                               Akis Chatzis
                                               Vasilis Syrmanoglou
                                               Operation Manager
                                               Eleni Sofianopoulou
                                               Style & Beauty Editor
                                               Ada Carnarou

                                               Style & Beauty Staff
                                               Georgios Fytas @D-Tales creative agency
                                               Contributors
                                               Dimitris Karanikolas
                                               Margarita Dokorou
                                               John Vogiatzoglou
                                               Production
                                               Powermag M. I.K.E.
                                               Anapafseos 47, Vrilissia, GR 152 35
                                               Tel: +30 210 68 58 855
                                               E-mail: info@powermag.gr


         Ôï ôåý ÷ïò äéá ôß èå ôáé äù ñå Üí.
         Ïé á ðü øåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá å íõ ðü ãñá öá Üñ èñá äåí åê öñÜ æïõí á ðá ñáß ôç ôá ôç ãíþ ìç ôïõ
         åê äü ôç. Êåß ìå íá êáé öù ôï ãñá öß åò ðïõ á ðï óôÝë ëï íôáé ãéá äç ìï óß åõ óç óôï ðå ñéï äé êü äåí å ðé óôñÝ öï íôáé.
         Á ðá ãï ñåý å ôáé ç á íá äç ìï óß åõ óç, á íá ðá ñá ãù ãÞ Þ ìå ôÜ äï óç ìå ï ðïéï äÞ ðï ôå ï ðôé êï á êïõ óôé êü ìÝ óï
         ü ëïõ Þ ìÝ ñïõò ôïõ ðå ñéï äé êïý ÷ù ñßò ôçí Ýã ãñá öç Ü äåéá ôïõ åê äü ôç.
         Your Free Copy
         The opinions expressed in the signed articles do not necessarily reflect the publisher’s opinion. Texts
         and photos sent for publication in the magazine are not returned. Republication, reproduction or
         transmission by any audiovisual medium of all or part of the magazine is prohibited without the written
         permission of the publisher.
                                  - 10 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15