Page 8 - 59692_LUXURY_T06_HiResFiles(1)
P. 8

taytotita_periexomena_editorial_taytotita_periexomena_editorial.qxd 22/4/2021 4:26 μμ Page 8

            Publisher
         George Chronopoulos
            Director
          Irene Tsigonakis
          Commercial Director
          Nassia Sakellariou
           Editor in Chief
         Nancy Christoforatou
           Art Director
         Alexandros Karagiannis
          Isavella Mavroyianni

           Creative Media
          Christos Papailias
           Media Director
          Eleni Sofianopoulou
         Commercial Executive
          Gakis Stavrianos
          Account Manager
           Akis Chatzis
           Staff Editors
          Anthi Mimigianni
           George Pavlou
           Eleni Lykissa
          Foteini Papachristou
          Alex K. Vourvachis
          Kostas Tsouroulis
           Damian K. P.
          Contributing Editors
           Nickos Vlachos
          Nikolaos Nikoloudis
         Georgia Nikitopoulou
          Copy Editing English
          Stefania Mamidou
           Photography
           John Stathis
          John Kouskoutis
          Eleftheria Motaki
         Nantia Panagopoulou
           Fashion Stylist
           Aristides Zois
           Beauty editors
          Valentini Papadaki
           George Fytas
          Christine Mikaelian
           Contributors
          Margarita Dokorou
          John Vogiatzoglou

                         T h e w o r l d o f l u x u r y l i v i n g

                        Ôï ôåý÷ïò äéáôßèåôáé äùñåÜí.
            Publishing        Ïé á ðü øåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá å íõ ðü ãñá öá Üñ -
                        èñá äåí åê öñÜ æïõí á ðá ñáß ôç ôá ôç ãíþ ìç ôïõ åê -
                        äü ôç. Êåß ìå íá êáé öù ôï ãñá öß åò ðïõ á ðï óôÝë ëï íôáé
                        ãéá äç ìï óß åõ óç óôï ðå ñéï äé êü äåí å ðé óôñÝ öï íôáé.
                        Á ðá ãï ñåý å ôáé ç á íá äç ìï óß åõ óç, á íá ðá ñá ãù ãÞ Þ
          Future Asset P.C.      ìå ôÜ äï óç ìå ï ðïéï äÞ ðï ôå ï ðôé êï á êïõ óôé êü ìÝ óï
       Anapafseos 47, Vrilissia, GR 152 35 ü ëïõ Þ ìÝ ñïõò ôïõ ðå ñéï äé êïý ÷ù ñßò ôçí Ýã ãñá öç
         Tel: +30 216 00 14616     Ü äåéá ôïõ åê äü ôç.
        E-mail: info@futureasset.gr
                        Your Free Copy
                        The opinions expressed in the signed articles do not
                        necessarily reflect the publisher’s opinion. Texts and
                        photos sent for publication in the magazine are not
                        returned. Republication, reproduction or transmis-
                        sion by any audiovisual medium of all or part of the
                        magazine is prohibited without the written permis-
                        sion of the publisher.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13